• کاربرد شبکه های سنسور ...
    مفاهیم شبکه حسگر بی سیم
    رویکردهای شهرداری مشهد و ...
    شهر هوشمند و مدارس هوشمند
    رویکردهای فناوری اطلاعات ...
   • افزایش سهم فناوری فضایی ...
    شهر هوشمند؛ مطالعه موردی
    سرعین به اولین شهر هوشمند ...
    شهر هوشمند - از رویا تا ...
    ناسا در آسمان زهره شهر ...
   • Smarter cities for ...
    Smart City Roadmap Group ...
    New York City’s Digital ...
    Smart ...
    Smart Cities ...
   • خانه هوشمند
    عصر کدها
    آموزش الکترونیک
    دهکده دیجیتال
    نجات زمین